Saturday, January 28, 2012

ข่าวด่วนข่าวร้อนทะลวงถึงบ้านอย่างนี้ไม่ดีแน่...


ใน "อนาคตของข่าว" แห่งโลกดิจิตัลนั้นความเสี่ยงที่ "เราส่งข่าวเจาะทะลุทะลวงถึงบ้านท่านทุกเช้า" อย่างนี้จะไม่มีให้เห็นเป็นอันขาด!

No comments: