Tuesday, January 24, 2012

หัวหน้าโต๊ะข่าวก็ต้องปฏิวัติครั้งใหญ่ (3)


การปรับบทบาทครั้งใหญ่สำหรับห้องข่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ "หัวหน้าโต๊ะ" หรือ "บรรณาธิการโต๊ะ" จะต้องเข้าใจบริบทใหม่ของ "อนาคตแห่งข่าว"

ที่สำคัญคือหัวหน้าโต๊ะจะต้องร่วมวางแผนกับ บก.บริหารและคนประจำกอง บก.ที่เป็น "ฝ่ายคัดกรอง" ให้เนื้อหา digital จ่ากภาคสนามได้นำเสนอผ่านทุกสื่อในยุค digital อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคข่าว

บก. โต๊ะจะต้องเกาะติดข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึง "อารมณ์ข่าว"อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่าน social media ทุกช่องทางเพื่อป้อนข่าวสารข้อมูลและ "มุมข่าว" ให้กับนักข่าวภาคสนามที่จะตามประเด็นได้ตรงตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนาทีต่อนาที

การเกาะติดข่าวสารจากทุกแหล่งนั้นย่อมรวมหมายถึงการเกาะติดทั้ง hashtags และ search ทุกช่องทางด้วยเช่นกัน

บทบาทที่สำคัญของ บก. โต๊ะในยุค digital อีกด้านหนึ่งคือการตั้งประเด็นให้คนในกอง บก.สร้างความกว้างและลึกของข่าวด้วยการใช้ crowdsourcing และ data mining อันหมายถึงการมองให้ทะลุว่าสามารถจะนำเสนอข่าวและข้อมูลให้น่าสนใจในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกราฟฟิก, แผนที่, ขอความเห็นจาก "ฝูงชน" และการเสาะแสวงหาแหล่งข่าวที่มีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ อย่างกว้างขวางและทันการ

หน้าที่หลักอีกด้านหนึ่งของ บก. โต๊ะในห้องข่าวที่เข้าสู่กระบวนการปฏิวัติคือการช่วยฝึกฝนคนอื่นใน กอง บก.ให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือดิจิตัลในการทำงานด้านข่าว และหากตนเองยังไม่คล่องพอ ก็จะต้องเรียนรู้พร้อม ๆ กับคนอื่น ๆ ในกอง บก.เพื่อการตรวจสอบข่าว, การตัดต่อคลิบ, การเรียนรู้การ embed คลิบวีดีโอใน blog เป็นต้น

ความเร็วจะสำคัญกว่าความถูกต้องแม่นยำไม่ได้ ดังนั้น หน้าที่อีกประการหนึ่งของ บก. โต๊ะคือการตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารและข้อมูลที่ไหลเทเข้ามาในห้องข่าวตลอดเวลา ไม่ยอมให้ข้อกล่าวอ้างใดจากแหล่งข่าวใดถูกนำเสนอโดยไม่มีการสอบทานและตรวจสอบเพื่อความแม่นยำและเป็นธรรมตามหลักจริยธรรมแห่งการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชน ไม่ว่าจะเป็นยุคเก่า, ปัจจุบันหรืออนาคต

No comments: