Thursday, October 13, 2011

จริยธรรมสื่อคือเสาหลักของความน่าเชื่อถือ...ผิดจากนี้มิใช่เรา
ไม่ว่าคนข่าวจะแปรสภาพจากการทำหน้าที่ในรูปแบบเก่าหรือกระโจนเข้าสู่ความเป็นดิจิตัลอย่างเร้าร้อนเพียงใด, แต่หลักการแห่งจริยธรรมยังเป็นเสาหลักแห่งวิถีปฏิบัติที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นมือวิชาชีพและความน่าเชื่อถือของสังคม

ดังนั้น, เครือเนชั่นจึงยังยึดถือหลักจริยธรรมที่กำหนดร่วมกันของคนข่าวมาช้านาน และล่าสุดมีการเพิ่มเติมกติกาแห่งจรรยาบรรณของการใช้ Social Media สำหรับคนข่าวในเครือไว้อย่างละเอียด

การตีพิมพ์ครั้งใหม่มาในรูปที่กระทัดรัด พกพาและอ้างอิงได้ตลอดเวลาเพื่อยืนยันว่า "ผิดจากนี้มิใช่เรา"

และความนำที่ผมเขียนไว้สำหรับ The Nation Way ฉบับปรับปรุงล่าสุดมีอย่างนี้

ผิดจากนี้ไม่ใช่เรา

คนทำสื่อในเครือเนชั่นมีความตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า สังคมคาดหวังมาตรฐานจริยธรรมของคนทำข่าวสูงกว่าผู้คนในหลายอาชีพ
และเราในฐานะที่อาสามาเป็นผู้เสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารมืออาชีพถือว่าไม่มีอะไรมีค่ากว่า “ความน่าเชื่อถือ” ของสังคมโดยส่วนรวม
และ “ความน่าเชื่อถือ” ที่ยั่งยืนถาวรย่อมมาจากการยึดมั่นในหลักปฏิบัติที่มีจริยธรรมที่ถือเอาความถูกต้อง, เที่ยงธรรม, ยุติธรรมและความรอบด้านของการทำหน้าที่ของเราอย่างมุ่งมั่น, โปร่งใส, และสอดคล้องกับทำนองคลองธรรมแห่งสื่อมวลชนที่อิสระเสรีและรับผิดชอบ
กติกาที่ระบุไว้อย่างชัดเจนทุกรายละเอียดสำหรับคนข่าวในเครือเนชั่นในคู่มือเล่มนี้ถือเป็นพันธสัญญาแห่งวิชาชีพกับผู้คนทั้งสังคมเพื่อยืนยันในความสุจริตจริงใจและจริงจังแห่งภารกิจที่จะทำหน้าที่เป็นทั้ง “สุนัขเฝ้าบ้าน” กับ “ยามเฝ้าประตู” และ “กระจกส่องสังคม” อย่างไม่ลดละในทุกกรณี
เราเชื่ออย่างมั่นคงว่าเมื่อเราเรียกร้องสิทธิและหน้าที่ในอันที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของความเป็นไปในสังคม, สังคมก็ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ในอันที่จะตรวจสอบผู้ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนได้เช่นกัน
ทุกบรรทัดในคู่มือแห่งจริยธรรมเล่มนี้จึงเป็นคำปฏิญญาณของคนข่าวในเครือเนชั่นทุกคนที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพที่ไม่มีวันสั่นคลอนหวั่นไหวในหน้าที่ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือแรงกดดันเพียงใด
...เพื่อสะท้อนความคิดอ่านรอบด้าน, ความเห็นอันหลากหลาย, ข้อเท็จจริงแห่งเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง, โดยปราศจากอคติ, ความแปลกแยกที่ทับซ้อนความถูกต้องเป็นธรรมและวาระซ่อนเร้นที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์อันเป็นของส่วนรวม
จึงประกาศไว้เป็นสัจธรรมกับผู้อ่าน, ผู้ฟัง, ผู้ชมและผู้ร่วมกระบวนการแห่งข้อมูลข่าวสารของเครือเนชั่นว่า
ผิดจากนี้จึงมิใช่เรา

No comments: