Thursday, March 21, 2013

จะเป็นตัวหนังสือแบบไหน...ความสุขคือการอ่าน

โลกจะชุลมุนกับความเป็นดิจิตัลเพียงใด ใครจะอ่านหนังสือจาก Kindle มากน้อยเพียงใดก็ตาม, ผมก็ยังชอบมาอ่านหนังสือแบบนี้ ...จะอ่านเองหรือเห็นคนอ่านอย่างจริงจังอย่างในภาพเขียนนี้ก็มีความสุขแล้ว

No comments: