Thursday, February 21, 2013

Newsroom 1.0 versus Convergent Newsroomรูปหนึ่งเป็นห้องข่าวของ New York Times ปี 1942 และอีกภาพหนึ่งคือห้องข่าวของ The Nation ปี 1972 ซึ่งก็คือ "Newsroom 1.0" เหมือนกัน...วันนี้ The Nation สร้าง Convergent Newsroom ซึ่งก็คือ "Newsroom 3.0++" เพื่อสนองความต้องการของการทำข่าวยุคดิจิตัล ใครไม่ปรับก็พับฐานเท่านั้นเอง

No comments: