Monday, August 3, 2015Reese News Lab เป็นโครงการทดลองสำหรับวงการสื่อที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อวงการสื่อทุก ๆ ด้านอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
ไม่มีใครมีสูตรสำเร็จว่าเนื้อหา, ผู้บริโภค, ช่องทางการรับรู้และการสื่อสารจะต้องผ่านการปรับเปลี่ยนและปฏิวัติกันอย่างหนักหน่วงเพียงใด

"ห้องทดลองข่าว" แห่งนี้ตั้งอยู่ในคณะนิเทศศาสตร์ (School of Journalism and Mass Communication) ของ University of North
Carolina at Chapel Hill ตั้งแต่ปี 2010 ด้วยเงินบริจาคของศิษย์เก่าคนทำทีวี   Reese Felts

ที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะตรงกับแนวคิด Media Lab ที่กำลังปรึกษากับคนในวงการเพื่อตั้งเป็น "ห้องทดลองข่าว" โดยมีเป้าหมายหลักคือศึกษา, วิเคราะห์, วิจัย
และนำเสนอแนวทางการทำงานของ "คนข่าวยุคดิจิตัล" เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องสร้างเสริม "นวัตกรรม"
ด้านข่าวสารที่ตรงกับแนวคิด Journalism for Social Reform อันหมายถึงการสร้างเนื้อหาในสื่อสาธารณะเพื่อการปฏิรูปสังคมอย่างเป็นอิสระและได้มาตรฐานสากล
อีกด้วยReese News Lab มีเป้าหมายในการพัฒนาและทดลอง "ความคิดใหม่ ๆ" สำหรับวงการสื่อ โดยเขาเรียกว่า "pre-startup" ซึ่งหมายถึงการระดมความคิดเห็น
ถกแถลง แลกเปลี่ยน และนำเสนอหนทางใหม่ ๆ ก่อนที่จะนำไปลองทำเป็น startup สู่โลกภายนอกอย่างเป็นกิจลักษณะ

โครงการนี้เน้นไปในการสร้างทีมนักศึกษาที่วิจัยและสร้าง "ผลิตภัณฑ์สื่อ" ใหม่ ๆ โดยตอบ 3 คำถามหลักคือ

๑. ทำได้ไหม? (Can it be done?)
๒. มีใครต้องการมันหรือไม่? (Does anyone actually need this?)
๓. ผลิตภัณฑ์สื่อตัวนี้อยู่รอดด้วยตัวเองหรือไม่? (Could it sustain itself financially?)

วิธีการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมด้านสื่อเช่นนี้จะต้องมีการสร้างกิจกรรมจำลองที่เรียกว่า prototypes และสัมภาษณ์ผู้คนหลากหลายพร้อมกับสำเรวจความเห็นและ
ความต้องการของผู้บริโภคสื่อเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งใหม่ ๆ ที่คิดและสร้างขึ้นมานั้นเป็นที่ต้องการของผู้คนอย่างน้อยก็จำนวนหนึ่ง อีกทั้งยังจะต้องให้แน่ใจว่าจะเกิด
ประโยชน์และตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการสื่อมวลชนที่ถูกต้องเป็นธรรม

นั่นคือจะต้องเป็นสื่อที่สร้างเนื้อหาเพื่อรับใช้สังคม สื่อที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคม สื่อที่ช่วยสร้างเสริมชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ และสื่อที่ช่วยทำให้ประชาชนมีข้อมูลและความ
รู้เท่าทันในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เท่านั้นยังไม่พอ นวัตกรรมที่ว่านี้จะต้องมีมิติของความเป็นไปได้ทางธุรกิจ มียุทธศาสตร์ที่จะทำให้สิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ยืนอยู่บนขาตัวเองได้เพื่อความยั่งยืนและส่งไม้ต่อไปยัง
วงการสื่อนี้ได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

ผมกำลังวางแผนสร้าง Media Lab เพื่อระดมความเห็นคนรุ่นใหม่, มืออาชีพปัจจุบันและผู้สนใจทุกวงการในการสร้าง "นวัตกรรมข่าว" สำหรับอนาคตที่จะยกระดับ
มาตรฐานของเนื้อหาสาระแห่งข่าวสารในภาวะที่เทคโนโลยีไม่อนุญาตให้ใครอยู่นิ่งเฉยได้แม้แต่วันเดียว

Media Lab ในแนวคิดของผมจะไม่เพียงแต่สร้างแนวทางนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดทุกรูปแบบเท่านั้น แต่ยังจะสร้างเป็น "ศูนย์สร้าง
คนข่าวยุคดิจิตัล" เพื่อฝึกปรือคนข่าวรุ่นใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่คล่องตัว รับผิดชอบ ผลิตผลงานได้ทุก platforms และมุ่งมั่นรักษาจริยธรรมในโลก
สื่อที่กำลังเข้าสู่ช่วง "หักเห" (inflection point") อันสำคัญยิ่ง

ท่านผู้ใดมีความคิดความเห็นและข้อเสนอในแนวทางนี้เชิญร่วมนำเสนอความเห็นผ่านมาได้ครับ


No comments: